Gezin zonder kinderen: € 12,50
Gezin met kinderen: € 28,00
Donateurs: minimaal € 5,-

Ondersteuners : minimaal € 50,- (vermelding advertentie in de nieuwsbrief)

Vanzelfsprekend zijn extra bijdragen altijd van harte welkom!

Dit jaar wordt de contributie NIET aan de deur opgehaald. We vragen u dan ook digitaal te betalen!!

Bij lid worden na de sluiting voor de Sinterklaas activiteit wordt de contributie gehalveerd. Na afloop van alle activiteiten hoeft er geen contributie meer betaald te worden voor het lopende jaar.

Wanneer er sprake is van kleinkinderen uit meerdere gezinnen, dienen de grootouders naar rato van het aantal gezinnen contributie te betalen.

We stellen het op prijs als u de contributieovermaakt op bankrekening nummer NL60 RABO 0187 6906 77 ten name van “O.V.W. 8”.

Vermeld ook a.u.b. uw adres bij het overmaken per bank!

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier