Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van OVW8 2019-2020

Gezin zonder kinderen: € 12,50
Gezin met kinderen: € 28,00
Donateurs: minimaal € 5,-

Ondersteuners : minimaal € 50,- (vermelding advertentie in de nieuwsbrief)

Vanzelfsprekend zijn extra bijdragen altijd van harte welkom!

Als het bedrag niet via de bank – giro wordt overgemaakt, maar opgehaald moet worden, komt er € 1,- bij voor gezinnen met kinderen.

Bij lid worden na de sluiting voor de Sinterklaas activiteit wordt de contributie gehalveerd. Na afloop van alle activiteiten hoeft er geen contributie meer betaald te worden voor het lopende jaar.

Wanneer er sprake is van kleinkinderen uit meerdere gezinnen, dienen de grootouders naar rato van het aantal gezinnen contributie te betalen.

We stellen het op prijs als u de contributie overmaakt op bankrekening nummer NL60 RABO 0187 6906 77 ten name van “O.V.W. 8”.

Vermeld ook a.u.b. uw adres bij het overmaken per bank!