Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van OVW8 2018-2019

Gezin zonder kinderen: € 12,50
Gezin met kinderen: € 26,50
Donateurs: minimaal € 5,-

Ondersteuners : minimaal € 50,- (vermelding advertentie in de nieuwsbrief)

Vanzelfsprekend zijn extra bijdragen altijd van harte welkom!

Als het bedrag niet via de bank – giro wordt overgemaakt, maar opgehaald moet worden, komt er € 1,- bij voor gezinnen met kinderen.

Bij lid worden na de sluiting voor de Sinterklaas activiteit wordt de contributie gehalveerd. Na afloop van alle activiteiten (Koningsdag is de laatste activiteit) hoeft er geen contributie meer betaald te worden voor het lopende jaar.

Wanneer er sprake is van kleinkinderen uit meerdere gezinnen, dienen de grootouders naar rato van het aantal gezinnen contributie te betalen.


 

Contributiebetaling 2015-2016

Let op : OVW 8 heeft een nieuw bankrekeningnummer !

 

We stellen het op prijs als u de contributie uiterlijk zondag 4 september overmaakt op bankrekening nummer NL60 RABO 0187 6906 77 ten name van “O.V.W. 8”.

Vermeld ook a.u.b. uw adres bij het overmaken per bank!


 

Peildatum lidmaatschap

Peildatum om als lid gratis mee te kunnen doen met de activiteit lampionnenoptocht en Sinterklaas is 15 oktober 2016.
Mensen/gezinnen die na die datum lid (willen) worden, kunnen vanaf 1 januari 2017 meedoen met de activiteiten van OVW8.